De missie van de Dorpsraad laat zich vertalen in meer en minder concrete doelen van het handelen van de raad. De doelen zijn als volgt te formuleren:doel

 • Het behartigen van de belangen van de bewoners
 • Bevorderen van de maatschappelijke zorg in dorpsraadgebied
 • Bevorderen van de samenwerking tussen diverse bevolkingsgroepen binnen dorpsraadgebied
 • Leefbaarheid en welzijn bewoners bevorderen
 • Beschermen landelijk en cultuurhistorisch karakter van het hele gebied
 • Het beschermen van het dorpskarakter
 • Beschermen leefmilieu, i.h.b.:
  - beschermen milieu
  - behouden en veranderen infrastructuur
  - bewaken van de verkeersintensiteit en verkeersbeleid
  - het tegengaan van onherstelbare ingrepen in de ruimtelijke structuur die tegen het karakter van het gebied indruisen

Als middelen maakt de dorpsraad gebruik van:

 1. informeren van de bevolking van het DR-gebied
 2. informeren van het lokale bestuur
 3. actieve deelname aan overleg met relevante overheidsinstanties
 4. het zo effectief mogelijk gebruik maken van inspraak- en adviesrecht
 5. bevorderen van de samenwerking tussen de bewoners in het DR-gebied
 6. het ontplooien van initiatieven op maatschappelijk of sociaal cultureel gebied
 7. de bevolking mobiliseren.

Voorts alles hetgeen met e.e.a. verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 
Ad 1. Informeren van de bevolking

Het verschaffen van informatie aan de eigen bevolking vindt plaats langs de volgende wegen:

 • de website van de Dorpsraad
 • thema-avonden
 • spreekuur in Dorpshuis
 • voorlichting op dorpsfeesten


Ad 2. Het zo effectief mogelijk gebruik maken van inspraak- en adviesrecht

 • gebruik maken van de mogelijkheid tot inspreken of indienen van zienswijzen